Η Αεροπονία  απαιτεί τα minimum και παράγει ασταμάτητα όλο το χρόνο (μέγιστη σοδειά σε ελάχιστη έκταση), με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων φυσικών πόρων και ενέργειας.

Η μέθοδος της Αεροπονίας είναι ένα εξαιρετικό κλειστό ανακυκλούμενο σύστημα αειφορικής παραγωγής τροφίμων και κυκλικής οικονομίας, με μηδενική σχεδόν επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η κυκλική οικονομία είναι ένα κυκλικό μοντέλο παραγωγής, στο οποίο τα παραγόμενα απόβλητα ελαχιστοποιούνται και συνεχίζουν με την ίδια ή «τροποποιημένη» μορφή τον κύκλο ζωής τους αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα χρήσης τους και περιορίζοντας τη σπατάλη και την υποβάθμιση των φυσικών πόρων.  Στόχος της είναι η προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ήδη υποστηρίζεται με πόρους δισεκατομμυρίων.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Αεροπονίας σε σχέση με όλες τις προηγούμενες τεχνολογίες, είναι το ότι αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό  τους περιορισμένους διαθέσιμους φυσικούς πόρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο